Make your own free website on Tripod.com

Pred nas e rakopis dokumentaristi~ka proza:

Sjaen pridones na avtorot vo riznicata na revulucionernata borba na na{iot narod.Ne samo poradi tekstot {to ni go ponuduva: sam za sebe toj e samo bled odblesok na `ivotnata drama na avtorot. Su{tinata na ovoj rakopis se krie vo edinstvoto prirodno sozdadeno pome|u `ivotot - zborot. Rakopisot e komponiran od tri dela, od tri, navidum, samostojni celini. Tie, vsu{nost, se isprepletuvat i stanuvat edno onoj ~as koga ~itatelot vo Visoka vozbuda }e gi zatvori koricite na knigata:vnatre vo taa kniga, se Ona {to se slu~uva me|u sebe e do toj stepen komplementarno za da so Pravo se stavime vo sopsteno isku{enie:dokolku knigata be{ei dvojno pogolema taa pak }e ni be{e -malku; dokolku pak se skrate{e na polovina-dali,mo`ebi na{ite stradanja }e bea posnoslivi? Se rasbira - nitu ednoto Nitu drugoto:rakopisot e to~no takov kakov {toe neophoden za da se naseti Verojatnosta deka vo naskoro vreme }e imame u{te pokomletiran dokumentaristi~ki uvid vo site ~ove~ki golgoti na tema:tatkovina! Rakopisot nosi naslov :" Makedonia nad se."
Imam vpe~atok deka to~no ovoj naslov gi odrazuva site su{tini i site porakina `ivotot na Stojan Georgiev:ne e toa nekontroliran mlade~ki Izblik, anarhi~en tuku osmisleno izbran `ivoten pat, osmilen pogled. Nad site mlade{ki porivi, nad site dostoinstva - najvisoko se izdiga Porivot i dostoinstvoto na na tatkovinata! Nad se isku{enija -stoi Isko{enieto na tatkovinata !Domot si ima svoja smisla,deteto vo domot-u{te povisoka smisla ,no {to seto toa zna~i bez smislata na slobodata ? ^ovekot se ra|a sloboden i `ivee za da bide sloboden i nadvor od ovoj kontekst-se e prelaga i zabluda .Bratot i sestrata ,majkata i tatkoto,ljubovtai mladosta postojat samo poradi smislata na slobodata. Nad seto toa postoi samo smislata i - tatkovinata.Zatoa:- " MAKEDONIA NAD SE"Vo taa " Makedonia nad se" zarobena e edna mladost i del od dramati~no dedstvo .Taa mladost e prestorena vo postojana poli- ciska prismotra , vo zadgrobno policisko demneenje, vo vo surovi presmetki, vo animalisti~ka izblici policiski bes i drskost,mladosta e prestorena vo karceli, vo ubistva, vo najneposredni dopiri so smrtta. Nikade policiskata istraga i kontrola ne be{e usuvr{ena tolku kolku vo Zemjite na realniot socializam!Nikade i nikuga{ ~ovekot ne be{e tolku obespraven kako vo socialisti~kite policiski monta{i! Taka se ni{te{e duhot na stotici i iliadnici nevini mladi lu|e, taka iz~esnuvaa vo koncentracinite logori na iliadi i milioni bezimeni i nevini `rtvi ! Stojan Georgiev, avtorot na ovoj rakopis , po nekoja slu~ajnost e `iv. No {to zna~i toa ? Samo potvrda deka nedostasuvalo isklu~itelno ne{to nezna~jno za da toj `ivot bide pretvoren vo prav i- zaborav.Rakopisot "Makedonija nad se" e isklu~itelno zna~aen dokument,koj }e si najde svoe mesto vo bogatata memoaristi~ka i istorigrafska gra|a koja }e poslu`i za vnimatelni i sestrani analizi na revulucionernata borba na makedonskiot narod, vo periodot od nejzinata imperialisti~ka podelba 1913 godina i se do na{i dni. Taa imperialisti~ka podelba na Makedonija, 1913, ili poto~no: okupaciata na Makedonia od strana na Bugaria, grcia i Srbia, vo pogolemiot del od Makedonskata teritoria se u{te trae; i primorskiot, egejski del, i pirinskiot del na Makedonia se u{te `iveat pod okupacia, i nezavisno od site farsi i floskuli na jugoslovenskata diplomatia -okupaciata i den denes e apsuluten fakt. Ovoj rakopis na Stojan Georgiev toa odli~no go dokumentira pa po ovoj fakt, me|u drugoto,trebase pobara dodatnoto zna~ewe na rakopisot . Deka taa vistina bila maskirana so la`ni izjavi za nekakvo "tradicionalno priatelstvo" namesto taa da se prezentira vo nejzinata realna svetlina pred svetot i da se intarnacionizira re{avaweto na ova najurgetno na mirot vo Evropa -toa be{e maskirano i zamrznato, se so cel da se ovozmo`i natamo{na nepre~na asimilacia na makedonskiot narod i ni{tewe na negovata samostojnost niz izblici na ~ist genocid! Vo ovaa smisla rakopisot na Georgiev ima te`ina na apsuluten istoriski dokument zo{to vo del od taa intarnacionalizacia na makedonskoto pra{awe i samiot zema u~estvo vo svojstvo na delegat pred pravnite me|unarodni institucii vo Kopenhagen ,godinava . Stojan Georgiev e samo edna me|u iljiadnicite makedonski `rtvi od podelbata na Makedonia do denes. Na iljadnici Makedonci ostanaa za sekuga{ zaboraveni vo studot na istoriata,vojuvaj}i brat protiv brata, nasilno mobilizirani vo armiite na okupatorite na Makedonia: Bugarite,Grcite i Srbite! Na iliadnici Makedonci le`at zaboraveni dolu, vo studot na istoriata, pokrieni so tu|i znamiwa i grobovi na tu|i carstva i kralstva. I ne samo tie od Balkanskite vojni tuku ionie po niv koi iz~esna po Zandanite i kazamite na Sofija, Atina i Belgrad, onie zaboraveni po Gr~kite ostrovi i Bugarskite konclageri.Da ne potsetuvame na faktot deka Prvata partizanska makedonska edinica vo Vtorata bojna e formirana Vo Pirinska Makedonia,da ne zboruvame za faktot deka celi pet godini Vo Primorskiot,egejski,del na Makedonia se vode{e nacionalnata revol- ucia na makedonskiot narod od ovoj del koj zavr{i so ogromno predastvo: so politi~ki i ekonomski egzil od dramati~ni razmeri.Knigata na Stojan Georgiev e odli~en potsetnik na del od ovaa sudbina. Vo dr`avnite i usovr{eni ma~ili{ta na Sofija nad Makedoncite bea Bea primenuvani metodi pozajmeni od srednovekovnata inkvizacija.Ne E nikakva tajna deka nad Makedoncite se upotrebeni i v`e`teni, usvi Teni `eleza so cel tie da bidat oneosposobuvani za polna reprodukcia! Toj animalizam vo na{e vreme doprva }e dojde na dneven red pred me|u- Narodnata javnost i sud.No ova jas go spomnuvam so cel da istaknam skro- Mnosta na Stojan Georgiev koj vo svojot rakopis bega od opisi na ovie ma- ~ewa ! Toj toa ne go pravi slu~ajno. Georgiev,ednostavno, nesaka da go svrti vnemanieto kon marginite, kon ona {to ostana sepak poefemerno nasproti idealot. A negoviot osnoven ideal e -slobodata na Makedonia, nejzinoto nacionalno i prirodno, teritorialno edinstvo. Toa edinstvo denes najmnogu zavisi od makedonskiot narod. Mirot na Balkanot pa spored toa imirot vo Evropa zavisat vo mnogu od re{avaweto NaMakedonskoto nacionalno pra{awe,pod {to treba da se podrazbere- apsolutni slobodi na makedonskiot narod vo trite okopirani dela:i vo primorskiot , pirinskiot i vo mala Prespa(pod okupacija na Albanija). Noviot evropski identitet }e prestavuva samo ekonomska i poli- ti~ka anonimna tolpa narod ~ija numeracija nema da se razlikuva od numeracijata na predmetite dokolku vo toj identitet ne bidat vgradeni avtenti~nite nacionalni kulturi pa vo taa smisla i slo- boda na site narodi na Evropa. Sloboda na Makedonskiot narod- p red se. Evropskata kultura i sloboda vo Evropa nema da ima do- kolku nekoi zemji se izolirat od drugite; dokolku tie zemji se svedat na ne{to spored {to nema da se razlikuvaat. Ni treba ra-zli~nosta vo edinstvoto no nasproti se - ni treba Slobodata i nacinalnata ramnopravnost na site. Zemjata koja dobrovolno se izolira od drugite i koja im gi spre~uva pravata na Makedoncite- zna~i svesno se stava vo faktor protiv mirot vo Evropa. Pove}e od sigurno e deka vremeto koe na doa|a - nema da im die na race na onie koi gi zatvaraat o~ite pred istoriskite iaktue- lnite fakti: Stojan e sjaen svedok na eden amputiran `ivot,so `e- stoki fantomski, bolki koi proizleguvaat od otstranetiot del. Toj otstranet del e samiot `ivot! Od den na den stanuva se pojasno :procesot na makedonskoto du- Hovno obedinuvawe denes so ni{to ne mo{e da se spre~i.Toj proces Ve}e ne mo`e da zgasne . Rakopisot "Makedonia nad se"eapsolutna Potvrda za toa i sjaen primer na eden herojski sin na visoko naci- Onalno dostoinstvo . Ona {to ezarobeno me|u yidi{tata na zatvo- Rite i ma~eli{tata- nikoj -pat ne prestana da povikuva na razum! Toa e `estok krik koj povikuva na pomo{ i zdr`uvawe! Smislata Na dostoinstvoto i pravoto na izbor na svoj `ivoten pat-ete, tie Dve ne{ta go potvruduvaat ~ovekot. Stojan Georgiev plasti~no ni Preraska`a lekccija od makedonskiot radopis i qubopis.

Ante Popovski


nazad